Beleid ter bescherming van de privacy

De inwerkingtreding op 25 mei 2018 van de nieuwe Verordening 2016/679 met betrekking tot gegevensbescherming (“AVG”) houdt nieuwe verplichtingen in voor de verwerkingsverantwoordelijken en hun onderaannemers, alsook nieuwe rechten voor de betrokkene personen.

De verwerkingsverantwoordelijke van informatie die op u betrekking heeft is de Zuiderhaard. We zijn een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel gevestigd in Brussel. De Zuiderhaard is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0403 357 771.
U kunt ons per mail contacteren via: privacy@foyerdusud.be

Gegevensverwerking
De verwerking van uw persoonlijke gegevens door de Zuiderhaard voor het beheer van de huurders/kandidaten en, in voorkomend geval, de overdracht aan derden zijn onderworpen aan de Verordening 2016/679 met betrekking tot gegevensbescherming (“AVG”) van 25 mei 2018 (GDPR). Bij uw inschrijving als kandidaat en later, hebt u vrije toegang tot uw gegevens om zo nodig er de wijziging, verbetering, of wissing van aan te vragen. De Zuiderhaard, als houder van de bestanden, verbindt er zich toe om de informatie die door de huurder/kandidaat meegedeeld werd nooit aan derden mee te delen. Het gaat om vertrouwelijke informatie en deze wordt dan ook enkel gebruikt voor de doeleinden m.b.t. onze relatie. Bijgevolg beschikt de huurder/kandidaat wettelijk over een recht op inzage, op verbetering en op verzet van zijn persoonlijke gegevens.


De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Sinds 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.
Dit nieuwe algemene Europese voorschrift ter bescherming van de gegevens zal ervoor zorgen dat personen meer informatie en controle hebben i.v.m. hun gegevens.

Wat houdt de AVG in?
– de bescherming van persoonlijke gegevens,
– strikte regels m.b.t. de verzameling van gegevens en duidelijkere informatie,
– het respect van de rechten van klanten en consumenten, in het bijzonder de aanvragen tot definitieve verwijdering of terbeschikkingstelling in elektronisch formaat van de gegevens,
– de zekerheid dat alle ondernemingen de regels i.v.m. privacy vanaf de start van een project zullen naleven.

De Zuiderhaard is klaar voor de AVG
De bescherming van de gegevens van de kandidaat-huurders, de huurders en het personeel is essentieel voor de Zuiderhaard en we hechten er veel belang aan.
In het kader van deze verordening dient u te weten dat we er veel aan gewerkt hebben via opleidingen en veranderingen i.v.m. de bescherming en het beheer van uw persoonlijke gegevens.
Werkgroepen werden gehouden waarbij:
– we ons personeel bewust hebben gemaakt van zowel de veiligheid als de bescherming van persoonlijke gegevens;
– we een register van gegevensverwerking hebben opgesteld;
– we een register voor gevallen van datalekken hebben opgesteld;
– we een Dataverwerkingsverantwoordelijke hebben aangesteld;
– we een Databeschermingsverantwoordelijke hebben aangesteld;
– we onze onderaannemers hebben verwittigd, en gecontroleerd dat ze hun verplichtingen naleven;
– we in contact zijn getreden met de Gegevens-beschermingsautoriteit.

We zullen rekening houden met deze verordening in al onze toekomstige projecten en beslissingen.

Sinds we een missie hebben van de Overheidsdienst, zonder enige marketingdoelstelling, geldt de notie van toestemming hier dus niet. Dit beogen wij niet.

U kunt ons altijd contacteren via privacy@foyerdusud.be, of door u te wenden tot het loket en te melden dat u meer inlichtingen wenst over de bescherming van uw privacy, we zullen al uw vragen beantwoorden.